previous pauseresume next

توانمندیهای تحقیقاتی و کاربردی

مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان، در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع شده است و امکان استفاده از شرایط و تجهیزات آزمایشگاهی و کتابخانه ای این دانشکده و دیگر دانشکده های دانشگاه برای این مرکز فراهم است. لیست تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی این مرکز در جدول ذیل آورده شده است.

 

توانمندی های علمی (فعالیت های علمی-آموزشی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان)

توانمندی تجهیزاتی (لیست دستگاه ها و تجهیزات موجود)

· راه اندازی انواع روش های مولکولی مورد نیاز مراکز

· انجام طرح های تحقیقاتی مشترک در زمینه اختلالات ژنتیکی

· مشاوره دهی در انجام طرح های تحقیقاتی

· خدمات دهی در مشاوره بیماری های ژنتیکی

· کاربردی سازی اطلاعات پایه در مورد اختلالات ژنتیک

دستگاه ترموسایکلر (سه دستگاه، eppendorfو BioRad)

دستگاه اسپکتروفوتومتر (BioPhotoو Nanodrop)

دستگاه pHمتر

دستگاه Concentrator

دستگاه سانتریفیوژ (Jouan، Eppendorfو Sigma)

دستگاه Gel documentation(دو دستگاه)

Shakerو Rotary

دستگاه توالی یاب (Sequencer)

الکتروفورز افقی و عمودی

انکوباتور

بن ماری

هود برای انجام آزمایش های سلولی و میکروبی

آون

یخچال، فریزر