previous pauseresume next

اهداف

 

اهداف اصلی

پرورش نیروی پژوهشگر، ارتقای روحیه ی پژوهشگری و همچنین سطح علمی نیروهای انسانی در زمینه ی تخصّص ها و فعالیت های مرکز

پذیرش و آموزش دانشجو برای دوره های دکتری پژوهشی (Ph.D by research)

سعی در پرکردن خلاءِ تحقیقاتی در رابطه با علت شناسی و درک اساس مولکولی بیماری های ارثی و آماده سازی مرکز برای انجام طرح هایی که نیازهای جامعه را در این رابطه برطرف می کند، تولید دانش قابل اعتماد در زمینه ی این بیماری ها  و علوم مرتبط با آن، همچنین سعی در تمرکز بر بیماری های ارثی شایع در منطقه

گسترش و توسعه ی همکاری با مجامع علمی بین المللی و دانشگاه های داخلی و خارجی در حیطه های علمی و پژوهشی مرتبط با مرکز و همینطور جلب صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و خارجی، تبادل دانش و اطلاعات با مراکز تحقیقاتی معتبر و سازمان های بین المللی مرتبط، جذب گرانت های تحقیقاتی داخلی و خارجی و در نتیجه توسعه و ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی مرکز

حضور فعال در کنگره ها و همایش های داخلی و بین المللی و همین طور برگزاری کنگره و همایش هایی در رابطه با موضوعات مرتبط با فعالیت های مرکز و همچنین افزایش تولید مقالات علمی داخلی و خارجی

سعی در تعیین و شناسایی بیماری های ناشناخته و همینطور بیماری های ارثی شایع کودکان و در کنار آن تعیین وضعیت سلامت کودکان در جامعه، کمک به کاهش مرگ و میر کودکان و ارتقای سطح سلامت جامعه، بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری های ارثی

 

اهداف بلند مدت

اهداف مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان به شرح ذیل می باشد:

G1: استفاده از توان جمعی در تحقیقات مربوطه

G2: راه اندازی تکنیک های مولکولی

G3: افزایش کمّی و کیفی طرح های تحقیقاتی

G4: کاربردی نمودن تحقیقات در زمینه ی پیشگیری از اختلالات ژنتیکی

G5: کاربردی نمودن نتیجه تحقیقات در درمان و ژن درمانی اختلالات ژنتیک

G6: استانداردسازی انجام آزمایش های مولکولی در انجام طرح های تحقیقاتی

G7: انتشار نتایج آخرین تحقیقات در زمینه ی ژنتیک و بیوتکنولوژی در قالب کتاب و مقاله

G8: مشاوره در تهیه و رفع اشکالات مقالات علمی مربوط به طرحهای انجام شده با آزمایش های مولکولی

 

اهداف عینی

G1: استفاده از توان جمعی در انجام تحقیقات مربوط به مرکز

G1O1: تعیین زمینه ها و امکانات مورد نیاز برای انجام طرح های تحقیقاتی

G1O2: برنامه ریزی برای انجام طرح ها

G1O3: توجیه افراد و پژوهشگران در رابطه با چگونگی انجام طرح ها و کار گروهی

G1O4: بکارگیری نیروها و انجام طرح ها

 

G2: راه اندازی تکنیک های مولکولی

G2O1: شناسایی و تعیین تکنیک های مولکولی مورد نیاز مرکز

G2O2: تعیین نیاز به خرید دستگاه های جدید یا ارتقاءِ تکنیک ها و دستگاه های موجود در مرکز

G2O3: توجیه مسئولین مربوطه در رابطه با خرید دستگاه جدید یا به کارگیری نیروی متخصص از مراکز دیگر جهت ارتقای تکنیک های موجود

G2O4: خرید دستگاه یا ارتقای دستگاه های موجود

G2O5: انطباق تکنیک موجود با استانداردهای جهانی

 

G3: افزایش کمّی و کیفی طرح های تحقیقاتی در زمینه ی بیماری های ارثی

G3O1: افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اهداف و لاین های اعلام شده ی مرکز تحقیقات

G3O2: مشاوره دهی در انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه ی بیماری های ارثی

G3O3: همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه ی بیماری های ارثی

G3O4: تسهیل روند مربوط به انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه ی بیماری های ارثی

 

G4: کاربردی نمودن تحقیقات در زمینه ی پیشگیری از اختلالات ژنتیکی

G4O1: شناسایی شایع ترین اختلالات ژنتیکی در جامعه

G4O2: تعیین و شناسایی ذینفعان و ارائه ی پیشنهادات در رابطه با انجام طرح هایی در رابطه با پیشگیری از اختلالات ژنتیکی شایع

G4O3: اخذ سفارش و طراحی و تصویب طرح های تحقیقاتی مرتبط با پیشگیری از اختلالات ژنتیکی شایع

G4O4: ارائه ی نتایج طرح های تحقیقاتی مرتبط با پیشگیری از اختلالات ژنتیکی شایع به ذینفعان به شکل قابل استفاده و کاربردی

G4O5: سعی در ایجاد بستری برای استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی به شکل کاربردی در جهت پیشگیری از اختلالات ژنتیکی

 

G5: کاربردی نمودن نتیجه تحقیقات در درمان و ژن درمانی اختلالات ژنتیک

G5O1: شناسایی اختلالات ژنتیکی شایع در جامعه

G5O2: تعیین و شناسایی ذینفعان و ارائه ی پیشنهادات در رابطه با انجام طرح هایی در رابطه با پیشگیری از اختلالات ژنتیکی شایع

G5O3: بهره گیری از نظرات، پیشنهادات و تجربیات متخصصین ژنتیک پزشکی در رابطه با ژن درمانی و امکان سنجی انجام طرح های تحقیقاتی در رابطه با ژن درمانی اختلالات ژنتیکی با توجه به امکانات و دسترسی های موجود

G5O4: اخذ سفارش و طراحی و تصویب طرح های تحقیقاتی مرتبط با ژن درمانی اختلالات ژنتیکی

G5O5: ارائه ی نتایج طرح های تحقیقاتی مرتبط با ژن درمانی اختلالات ژنتیکی شایع به ذینفعان به شکل قابل استفاده و کاربردی

G5O6: سعی در ایجاد بستری برای استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی به شکل کاربردی در جهت ژن درمانی اختلالات ژنتیکی

 

G6: استانداردسازی انجام آزمایش های مولکولی در انجام طرح های تحقیقاتی

G6O1: برقراری ارتباط با سایر آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا

G6O2: تعیین و شناخت فاکتورهای تعیین کننده ی استاندارد بودن آزمایش ها و شرایط و امکانات لازم

G6O3: بهره مندی از نظرات و پیشنهادات متخصصین آزمایش های مولکولی موردنظر

G6O4: اعمال معیارهای موردنیاز برای استانداردسازی آزمایش ها و استانداردسازی انجام آزمایش های مولکولی

 

G7: انتشار نتایج آخرین تحقیقات در زمینه ی ژنتیک و بیوتکنولوژی در قالب کتاب و مقاله

G7O1: طراحی نظام تشویق پژوهشگران مرکز برای نشر مقالات و کتب

G7O2: توانمند سازی پژوهشگران در زمینه ی مهارت های مقاله نویسی و کتب و چگونگی نشر آنها و ایندکس کردن مقالات

 

G8: مشاوره در تهیه و رفع اشکالات مقالات علمی مربوط به طرح های انجام شده با آزمایش های مولکولی

G8O1: بررسی و شناسایی مشکلات موجود در مقالات علمی حاصل از طرح های انجام شده ی مرکز

G8O2: برنامه ریزی برای برگزاری جلساتی در راستای کمک به حل اشکالات مقالات علمی

G8O3: اعمال تغییرات و سعی در انتشار مقالات در مجلاتی با ایندکس بالا